Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22) Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, Šibenik, Velimira Škorpika 27, OIB 04762304388, u postupku donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi upućuje slijedeći

J A V N I P O Z I V
zainteresiranoj javnosti

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, gospodarske subjekte i sve ostale zainteresirane da iznesu svoje prijedloge i primjedbe na nacrt Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi koji objavljujemo na službenoj internetskoj stranici Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije, www.zuc-sibenik.hr.

Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi usklađuje se postojeći Pravilnik sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 114/22) u dijelu koji se odnosi na iskazivanje procijenjene vrijednosti nabave koja se sada iskazuje u eurima. Ujedno se predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika mijenja način upućivanja poziva gospodarskim subjektima za dostavu ponude. Umjesto do sada propisanog upućivanja poziva za dostavu ponude određenom broju gospodarskih subjekata predloženom izmjenom Pravilnika poziv za prikupljanje ponuda objavljuje se na internetskim stranicama naručitelja.

Savjetovanje je trajalo od 03. ožujka 2023. do 02. travnja 2023.

Skip to content