Dokumenti upravnog vijeća

ZAKLJUČAK o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a Šibenik za 2024. godinu
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu za 2023. godinu
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
ZAKLJUČAK o prihvaćanju II. Izmjena financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.g.
ZAKLJUČAK_polugodišnji obračun proračuna za 2023.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana i godišnjeg programa graženja i održavanja ŽC i LC za 2023.g.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu 2022. i Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
ZAKLJUČAK o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog plana za 2023.g. i projekcija za 2024. i 2025.g.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna godišnjeg programa građenja i održavanja ŽC i LC u 2022.g.
ZAKLJUČAK o plaćanju naknade za osnivanje prava služnosti na javnim cestama (ŽC i LC)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022.g.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022.g.
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu dijela č.z. 4623/6 k.o. Šibenik
ZAKLJUČAK o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana i godišnjeg programa građenja i održavanja ŽC i LC za 2022.g.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021.godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu
ZAKLJUČAK o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Šibenik za 2022. godinu
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Šibenik za 2022.g. i projekcije plana za 2023. i 2024.g.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Šibenik
ZAKLJUČAK o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana i godišnjeg programa građenja i održavanja za 2021. godinu

Skip to content